เนชั่นฯขายหุ้นใหญ่ 61% ใน NBC ให้ “บุญเอื้อ-ณัฐพงศ์”

March 11, 2022 0 Comments

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป เตรียมชงประชุมผู้ถือหุ้น 29 เม.ย. 65 ขายหุ้น NBC สัดส่วน 61.4569% มูลค่าเกือบ 898 ล้านบาท ให้ “ณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์-บุญเอื้อ จิตรถนอม” คาดธุรกรรมซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 65

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า มติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 มีมติที่สำคัญดังนี้

ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC จำนวน 691,032,167 ล้านหุ้น คิดเป็น 61.4569% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ NBC ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท หรือ คิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นรวม 898,341,817.10 บาท ให้แก่นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์ และนายบุญเอื้อ จิตรถนอม (ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท) คาดซื้อขายหุ้นเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565

โดยเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญคือ 1.1 บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อการเข้าทำรายการขายหุ้นสามัญใน NBC

2. ไม่มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นหรือถูกทำให้เกิดขึ้นหรือมีเหตุอันควรจะคาดได้ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือขัดขวางการทำธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงและในสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้อง

3. บริษัทผู้ซื้อ และ/หรือ NBC ได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือ ความยินยอมจากหน่วยงานที่ควบคุม และหน่วยงานอื่นใดของรัฐ บุคคลใด ๆ ตามกฎหมาย ตามสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีผลผูกพันผู้ขาย ผู้ซื้อ และ/หรือบริษัท เพื่อให้คู่สัญญาสามารถเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องได้ (หากจำเป็น)

4. บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจของ NBC เป็นผลสำเร็จและเสร็จสมบูรณ์

5. ผู้ซื้อได้เข้าทำการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) ของ NBC และผู้ซื้อพึงพอใจในผลการตรวจสอบดังกล่าว

6. เงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ตามปกติมาตรฐานของสัญญาในลักษณะเดียวกัน และ

7. เงื่อนไขบังคับก่อนอื่น ๆ ตามที่จะมีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ NBC (Tender Offer) โดยจะต้องทำหน้าที่รายงานจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดตามแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับโอนหุ้นสามัญของ NBC จากบริษัทและผู้ซื้อต้องยื่นคำขอเสนอซื้อตามแบบ 247-4 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ต้องยื่นแบบ 246-2

ให้เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ซื้อหุ้น NNV พร้อมให้กู้ รวมมูลค่ากว่า 461 ล้านบาท
นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญ บริษัทเอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด (NNV) จำนวน 85,999,997 หุ้น หรือคิดเป็น 99.99% ของทุนจดทะเบียนของ NNV

ซึ่ง NNV ถือหุ้นในบริษัท เนชั่น คอฟฟี่ จำกัด (Nation Coffee) จำนวน 60,000 หุ้น หรือคิดเป็น 60% ของทุนจดทะเบียนของ Nation Coffee ในราคาหุ้นละ 2.7875 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้นรวม 239,728,315 บาท จาก NBC

และบริษัทจะให้เงินกู้ยืมแก่ NNV เพื่อชำระหนี้สินแก่ NBC จำนวน 221,300,000 บาท ดังนั้นมูลค่าเงินลงทุนใน NNV รวมเท่ากับ 461,028,315 บาท คาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565

โดยหากนับรวมขนาดรายการจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีจำนวน 3 รายการ ได้แก่

1.บริษัทได้จำหน่ายบริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด ขนาดรายการ 1.14%

2.NNV สละสิทธิในการเพิ่มทุนในบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ขนาดรายการ 0.95%

3.บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด ขายหุ้นบริษัท แนท บิสสิเนส คอนเน็คท์ จำกัด ขนาดรายการ 0.20%

และหากนับรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ มีจำนวน 3 รายการ ได้แก่

1.NBC เข้าลงทุนเข้าลงทุนในบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (HPS) เพิ่มเติม ขนาดรายการ 0.76%

2.บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อชื่อ บริษัท ขอบสนาม จำกัด ขนาดรายการ 1.99%

3.บริษัท เนชั่น นิวส์ จำกัด (NN) ได้มาซึ่งธุรกิจเดอะ พีเพิล (The People) ขนาดรายการ 2.13%

อนึ่ง บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 ทุนจดทะเบียน 1,124,417,300 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,124,417,300 บาท จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว 1,124,417,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น

โดยรายชื่อ 5 อันดับแรกของผู้ถือหุ้นของ NBC ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย 1.บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วน 71.45% 2.นายปกรณ์ มงคลธาดา ถือหุ้นสัดส่วน 2.90% 3.นายสมบัติ พานิชชีวะ ถือหุ้นสัดส่วน 2.43% 4.นางสาวอรอร อัครเศรณี ถือหุ้นสัดส่วน 2.29% และ 5.นางสาวกัญจนารัศม์ วงพันธุ์ ถือหุ้นสัดส่วน 1.90%

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance