ส.ตลาดตราสารหนี้ไทยตั้ง “สมจินต์ ศรไพศาล” เป็นเอ็มดีใหม่ มีผล 17 พ.ค.นี้

March 26, 2022 0 Comments

คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มีมติแต่งตั้งนายสมจินต์ ศรไพศาล เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ต่อจากนายธาดา พฤฒิธาดา ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง

นายสมจินต์ จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทด้านธุรกิจญี่ปุ่นศึกษาจาก Chaminade University of Honolulu โดยได้รับทุนการศึกษา Fujitsu Asian Scholarship Program และได้รับปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากโครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ในตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้มีมากกว่า 30 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่ง Assistant manager ของ Kankaku Securities ในประเทศญี่ปุ่น Deputy General Manager ของ Bond Dealers Club อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตราสารอนุพันธ์ของ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) กรรมการผู้จัดการ บลจ.วรรณ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย

นอกจากนี้ ยังเป็นวิทยากรในหลักสูตรอบรมความรู้ในตลาดทุนให้องค์กรต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยมาอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket