ก.ล.ต.ออกหลักเกณฑ์การประชุมผู้ถือหุ้นของบจ.”การเสนอวาระ – มอบฉันทะ”

January 18, 2022 0 Comments

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) เรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุว่า ตามมติคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ได้เห็นชอบการออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน ก.ล.ต. จึงออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการเสนอวาระของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีแนวทางในการเสนอวาระที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เช่น ระยะเวลาในการเสนอวาระ และข้อมูลประกอบการเสนอวาระ โดยประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 สามารถเตรียมตัวใช้หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้

 

ส่วนการออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะตามมาตรา 89/31 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ในการมอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

 

 

ซึ่งประกาศฉบับนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดเรื่องคุณสมบัติผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงข้อมูลประกอบการชักชวน โดยประกาศจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 มกราคม 2565 เพื่อให้สามารถใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้